Tietosuojaseloste

POTILAS- JA ASIAKASREKISTERINPITO JA REKISTERINPIDON KESKEISET PERIAATTEET       1.10.2019

 

1. Rekisteri

Rekisterin nimi: Luokse

 

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: Mirka Ylenius

Postiosoite: Hautasaarentie 93, 61100 Peräseinäjoki

Puh. 0400 175 134

 

3. Yhteysrekisterinpitäjä

Ei ole.

 

4. Henkilötietojen käsittelijät

Toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta asiakasta hoitavat tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

 

5. Rekisterin yhteyshenkilö

Mirka Ylenius, Hautasaarentie 93, 61100 Peräseinäjoki, puh. 0400 175 134

 

6. Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava

Mirka Ylenius, puh. 0400 175 134, mirka.ylenius@luokse.fi

 

7. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakastietojen käsittely perustuu lakiin tai asiakkaan suostumukseen. Asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin sekä muihin lain ja suostumusten mukaisiin käyttötarkoituksiin. Kunnan tai kuntayhtymän ollessa rekisterinpitäjä, säilytetään nämä asiakastiedot erillisenä ja ne luovutetaan rekisterinpitäjälle asiakassuhteen päätyttyä arkistoitavaksi.

8. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot. Asiakkaan nimeämä lähiomainen, alaikäisen asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja sekä mahdolliset muut asiakkaan antamat yhteyshenkilöt ja/tai tahot. Asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen järjestämisen, suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan turvaamiseksi tarpeelliset tiedot, kuten tutkimuksessa ja hoidossa syntyvät tapahtuma- ja terveystiedot sekä esitiedot. Tiedot palvelun kestosta, palvelun laskutustiedot ja laskutusosoitteet. Muut hoidon kannalta välttämättömät tiedot, esim. sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön työtehtävissä laatimat tiedot tai laboratorion tuottamat. Mahdolliset tietojen luovutuksia koskevat tiedot ja luovutusten perusteet. Asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta toteuttaneen henkilön tiedot. Kaikki asiakasrekisteritiedot muodostavat loogisen kokonaisuuden. Asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien terveydenhuollon ammattihenkilöiden kirjaamat tiedot talletetaan samaan rekisteriin sen osarekisteriksi.

Sähköisen rekisterin lisäksi voidaan ylläpitää osarekisterinä erillisiä paperilla olevia rekistereitä, jotka voivat sisältää mm. tietoja asiakkaan antamista suostumuksista ja kielloista asiakastietojen luovuttamiseen, allekirjoitettuja palvelusopimuksia, asiakassuunnitelman, lääkelistan, ulkoilulistan, nestelistan tai muita vastaavia listoja, joilla varmistetaan hoidon ja kuntoutuksen toteutumista.

 

9. Mistä henkilötiedot saadaan

Asiakas, asiakkaan huoltaja, asiakkaan laillinen edustaja tai lähiomainen. Hoitohenkilökunta ja terveyden- ja sosiaalihuollon ammattihenkilöt. Asiakkaan suostumuksella tietoja voidaan saada myös toisilta sosiaalihuollon - tai terveydenhuollon toimintayksiköiltä tai ammattihenkilöiltä esimerkiksi kansallisen terveysarkiston (KANTA) kautta, esim. alueen terveyskeskukset, sairaanhoitopiiri, kotihoito ja/tai palveluiden ostaja.

 

10. Henkilötietojen säilytysaika ja säilytysajan määrittämisen kriteerit

Asiakasrekisteriin merkittyjen henkilötietojen säilytysajoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa sääntelyä tietojen säilytysajoista.

 

11. Henkilötietojen vastaanottajat (tahot, joille tietoja luovutetaan)

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus.

Asiakastietoja voidaan luovuttaa:

Asiakkaan tai hänen laillisen edustajansa nimenomaisella yksilöidyllä suostumuksella.

Nimenomaisen lainsäännöksen nojalla.

Kun kyseinen palvelu annetaan kunnan / kuntayhtymän toimeksiantosopimuksella, toimii toimeksiantaja rekisterinpitäjänä. Tällöin kunta / kuntayhtymä päättää kaikesta tietojen luovutuksesta, myös silloin kun siihen on lakisääteinen perusta.

Muut mahdolliset luovutuksensaajat:

Jatkohoitotilanteessa asiakkaan suullisella asiakasasiakirjoihin merkityllä suostumuksella voidaan luovuttaa tietoja asiakkaan yksilöimälle toiselle sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle.

Asiakkaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tai toteuttamiseksi välttämättömiä tietoja voidaan luovuttaa toiselle suomalaiselle tai ulkomaiselle terveydenhuollon toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle myös ilman potilaan suostumusta, jos potilaalla ei ole mielenterveyshäiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä eikä hänellä ole laillista edustajaa, tai jos suostumusta ei voida saada asiakkaan tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi.

Kansallinen terveysarkisto (KANTA-arkisto).

Asiakkaan kirjallisella suostumuksella tai nimenomaisen lainsäännöksen perusteella voidaan luovuttaa tietoja vakuutusyhtiölle.

Asiakkaan huoltaja, muu laillinen edustaja sekä asiakkaan lähiomainen, jos asiakas on antanut tähän nimenomaisen yksilöidyn suostumuksensa. Jos alaikäinen asiakas ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden kykenee päättämään hoidostaan, hänellä on kuitenkin oikeus kieltää terveydentilaansa ja hoitoansa koskevien tietojen antaminen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalleen.

Lisäksi tajuttomuuden tai muun siihen verrattavan syyn vuoksi hoidettavana olevan asiakkaan lähiomaiselle tai muulle hänen läheiselleen voidaan antaa tieto asiakkaasta ja hänen terveydentilastaan, jollei ole syytä olettaa, että asiakas kieltäisi näin menettelemästä.

 

12. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

13. Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisterin säilytyspaikka

A.  Manuaalinen aineisto: Hautasaarentie 93, Peräseinäjoki / Ratikuja 25A, Pori, lukitussa huoneessa, lukitussa arkistokaapissa.

B. Sähköinen aineisto: Aluksi manuaalinen aineisto, toiminnan jatkuessa NurseBuddy-      toiminnanohjausjärjestelmä.

 

14. Rekisteröidyn oikeudet

A. Oikeus saada pääsy tietoihin (EU 2016/679:n 15. artikla): Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 8 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tiedot antaa toimintayksikön vastuuhenkilö tai hänen määräämä muu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilö, joka tekee merkinnän tarkastusoikeuden käyttämisestä asiakasrekisteriin. Tarkastusoikeuden käyttäminen on kerran vuodessa maksutonta. Kun palvelu perustuu kunnan/kuntayhtymän toimeksiantoon tai sen myöntämään palveluseteliin, myöntää tarkastusoikeuden ko. kunnan / kuntayhtymän viranhaltija kirjallisen pyynnön perusteella.

 

B. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (EU 2016/679:n 77. artikla): Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

 

C. Oikeus vaatia tiedon korjaamista (EU 2016/679:n 16. artikla) ja

 

D. Oikeus poistaa tiedot (EU 2016/679:n 17. artikla): Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä asiakasrekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen (asiakasrekisterin käyttötarkoitus) kannalta, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Luoksen vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Tiedon korjaamisen ja käsittelyn rajoittamisen toteuttaminen ja organisointi

Korjauspyyntö ja käsittelyn rajoittamista koskeva pyyntö tehdään kirjallisesti ja osoitetaan rekisterinpitäjälle sekä toimitetaan lisäksi aina henkilökohtaisesti toimintayksikköön. Asiakkaan henkilöllisyys varmennetaan luotettavalla tavalla.

Mikäli asiakkaan vaatimus on oikeutettu, korjauksen ja mahdolliset toimenpiteet käsittelyn rajoittamiseksi tekee henkilö, jolla on asiakasrekisteritietojen korjauksen tekoon erityinen oikeus.

Mahdolliset virheelliset merkinnät yliviivataan tai siirretään tausta-tiedostoon siten, että sekä virheellinen että korjattu merkintä on myöhemmin luettavissa. Asiakirjoihin merkitään korjauksen tekijän nimi, virka-asema, korjauksentekopäivä ja korjauksen peruste.

E. Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (EU 2016/679:n 20. artikla):

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Hänellä on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tietoja käsitellään automaattisesti eli jonkinlaisella ohjelmalla.

Tämä koskee vain sähköistä tietoa; paperilla olevia tietoja ei tarvitse luovuttaa siirto-oikeuden perusteella.